DIPLOMA’S Nederlands

De Taalbrug is een culturele vereniging waarin het aanleren van de taal centraal staat. We willen hier duidelijk benadrukken dat het nastreven van een officieel diploma tot de mogelijkheden behoort, maar geenszins een verplichting is. Ieder lid van de vereniging heeft zijn eigen motivatie en doelstellingen om zich toe te leggen op de Nederlandse Taal en Cultuur. Voor wie het wil, bestaan er de volgende certificaten en diploma’s:

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL (CNaVT) Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal voorziet examens Nederlands voor leerlingen en studenten over de hele wereld, die een internationaal erkend certificaat van hun taalvaardigheid Nederlands willen behalen. Het Certificaat wordt in opdracht van de Nederlandse Taalunie georganiseerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs aan de Katholieke Universiteit te Leuven. De examens werden in 2014 afgenomen bij meer dan 2.700 kandidaten, in meer dan 40 landen, waaronder uiteraard ook Griekenland. Uitgebreide informatie over deze examens is te vinden op de website http://www.cnavt.org/main.asp.

De CNaVT-examens toetsen of een kandidaat voldoet aan de taalvaardigheidseisen voor een bepaald profiel en dus in staat geacht kan worden om binnen een bepaald profiel in het Nederlands te functioneren (auditief, schriftelijk en mondeling).

Het certificatenstelsel bestaat momenteel uit vijf profielen.

1. Profiel toeristische en informele taalvaardigheid (PTIT). Bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden, voor mensen die zich als toerist in het Nederlands willen redden, of voor mensen die in een niet-professionele context met Nederlandstalige toeristen in hun eigen land willen communiceren. 2. Profiel professionele taalvaardigheid (PPT). Bedoeld voor mensen die het Nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, vertegenwoordiger, reisleider, telefonist, receptionist. 3. Profiel maatschappelijke taalvaardigheid (PMT). Bedoeld voor mensen die interesse hebben voor de Nederlandse taal (en cultuur) en Nederlandse teksten als krantenartikelen en nieuwsberichten willen begrijpen. Daarnaast is het profiel ook geschikt voor mensen die voor een langere periode in het Nederlandse taalgebied willen verblijven en tijdens dat verblijf Nederlands willen begrijpen en gebruiken. 4. Educatief Startbekwaam (voorheen Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO). Bedoeld voor hogeropgeleide volwassenen (18+) of jongeren (16+) aan het einde van het secundair/voortgezet onderwijs in het land van oorsprong, die willen starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit. Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met theoretische, wetenschappelijke of academische teksten, afhankelijk van de instelling waar les wordt gevolgd (hogeschool of universiteit). 5. Educatief Professioneel (Voorheen Profiel academische taalvaardigheid (PAT). Bedoeld voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatie-gerichte functie: • in het hoger onderwijs, als docent Nederlands als Vreemde Taal in eigen land of als onderzoeker in een Nederlandstalige academische context; • als lesgever in het Vlaamse of Nederlandse basisonderwijs of het voortgezet c.q. secundair onderwijs; En ook: • als werknemer in een professionele organisatie of bedrijfsomgeving die een doorgedreven kennis van het Nederlands voor zakelijke communicatie vereist.

De taalbrug leidt op tot PTIT, PMT en Educatief Startbekwaam. De komende jaren worden de CNaVT-examens herzien. Daarbij wordt stapsgewijs overgeschakeld van een examensysteem op basis van profielen, naar een systeem met drie domeinen. Met de vernieuwing wil het CNaVT het aanbod aan examens overzichtelijker maken en de relatie met het Europees Referentiekader (ERK) versterken.

STAATSEXAMENS NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL (NT2) Naast de CNaVT-examens, zijn er ook de Staatsexamens NT2 (programma 1 en 2). Op de Taalbrug bereiden we leerlingen die dat wensen ook voor op deze examens. Deze examens kunnen evenwel alleen in Nederland afgenomen worden. Het staatsexamen programma 1 toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst om een beroepsopleiding te volgen op MBO-niveau. Omdat zowel de beginsituatie als de taalsituatie van de leerlingen verschillend kunnen zijn, zullen de leerlingen zich in deze leerlijn op eigen wijze en in eigen tempo voorbereiden op het afleggen van de examens. Die differentiatie komt tot uiting in de aangeboden leerstof en in het niveau waarop lesgegeven wordt. Het Staatsexamen programma 2 is bedoeld voor leerlingen die in Nederland een HBO of universitaire opleiding willen gaan volgen. Het niveau van programma 2 komt overeen met het examen Educatief Startbekwaam van het CNaVT. Aanmelden voor een examen doet u via de website (http://www.ib-groep.nl/particulieren/staatsexamenkandidaat/staatsexamen-nederlands-als-2e-taal/hoe-het-NT2-examen-werkt.asp). U kunt examen doen in Amsterdam, Eindhoven, Rijswijk, Rotterdam en Zwolle. Dat kan (bijna) elke week. Meer info over het staatsexamen: https://www.hetcvte.nl/item/staatsexamens_nederlands_als

WAARDERING IN NEDERLAND EN BELGIE Studenten met een buitenlands diploma middelbaar onderwijs, die in Nederland of Vlaanderen een opleiding willen volgen aan een universiteit of hogeschool, moeten gewoonlijk een bewijs van voldoende Nederlandse taalvaardigheid kunnen voorleggen. Op de site van de CNaVT (www.cnavt.org), staan overzichten van universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen, die volgens de meest recente informatie bepaalde CnaVT certificaten erkennen. Het belang van de programma’s van het Staats examen is dat het behalen daarvan toegang geeft tot het MBO, HBO en het Wetenschappelijk Onderwijs in Nederland en België.