ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ONDERWIJS ORGANISATIE

De verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderwijskundige beleid ligt in handen van de onderwijsdirectie. De directie organiseert de klassen en onderhoudt het eerstelijnscontact met de leden. De directie staat ook in voor het managen en motiveren van het overige onderwijzende personeel.
Momenteel heeft de vereniging twee directrices: Maaike Verbogt voor de locatie Marousi en Inge Ossenblok voor locatie Voula.

NTC ONDERWIJS

NTC-onderwijs is een afkorting voor Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs.
Het wordt in vele landen aan kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond aangeboden. Ons NTC onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en België.

De Taalbrug is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB). Voor meer informatie http://www.stichtingnob.nl. NOB ondersteunt, verbindt en vertegenwoordigt sinds 1980 het Nederlands onderwijs in het buitenland. Dit doet zij onder andere door kennis te delen, leerkrachten, schoolleiders en besturen te professionaliseren en continuïteit te waarborgen. De Nederlandse onderwijsinspectie van het ministerie van onderwijs houdt, net als in Nederland, toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland of België, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland of België, zo goed mogelijk, aansluiting vinden in het onderwijs. Het onderwijs in de Nederlandse taal is er op gericht dat de leerlingen:

• vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen;
• kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal;
• plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van de taal;
• kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun mogelijkheden als speler van een rol te vergroten.

Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Dit betekent dat de lessen plaatsvinden buiten de gewone schooluren.

Huiswerk vormt een belangrijke aanvulling op het NTC-onderwijs, aangezien het aantal les uren beperkt is. Huiswerk is een mogelijkheid om de leerlingen de geleerde stof (zelfstandig) te laten verwerken.

In onze vereniging werken we met combinatiegroepen voor richting 1 en 2 (zie hieronder). Dit heeft als voordeel dat kinderen in aanraking komen met kinderen die al verder in hun ontwikkeling zijn. Zo kunnen ze elkaar stimuleren en ondersteunen.
In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Op die manier stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de kinderen. We mogen ook Nederlandstalige kinderen die niet in het bezit zijn van de Nederlandse of Belgische nationaliteit officieel aannemen.

NTC RICHTINGEN

De leerlingen van de Taalbrug kenmerken zich niet alleen door door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen, maar ook in taalniveaus. Op basis van dit laatste gegeven, maken wij onderscheid tussen NTC richtingen 1, 2 en 3.

NTC RICHTING 1: Bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie; daarnaast spreken zij de dagschooltaal en eventueel de taal van het land. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de dagschooltaal.
Het lespatroon is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en moet een terugkeer in het Nederlandse onderwijs faciliteren. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd ondermeer in de verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen.

NTC RICHTING 2: Bij deze leerlingen wordt doorgaans met een van de ouders Nederlands gesproken terwijl de taal van de andere ouder vaak samenvalt met de dagschooltaal. Doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Deze kinderen zullen thuis wel Nederlands spreken, maar over het algemeen zal in het gezin een andere taal dominant zijn. De nadruk in het NTC-onderwijs zal in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid.

NTC RICHTING 3: De leerlingen van NTC richting 3 hebben thuis een minimaal Nederlands taalaanbod. Het betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal ook nog niet of nauwelijks beheersen.
Een van de ouders heeft de Nederlandse achtergrond, maar spreekt het Nederlands niet consequent met het kind. De niet-Nederlandse taal van de andere ouder zal dominant zijn; veelal zal deze samenvallen met de dagschooltaal en de taal van de sociale omgeving.
Het onderwijs aan R3 leerlingen is met name gericht op het uitbreiden van de woordenschat. Door interactieve methodes te gebruiken, worden de leerlingen uitgedaagd om zo veel mogelijk van het geleerde toe te passen. Het ontwikkelen van de luister- en spreekvaardigheid staat centraal.

 
GROEPEN

Op onze verenigingen wordt les gegeven aan kinderen van groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs en aan leerlingen in het voortgezet onderwijs.
In het primair onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen “onderbouw” (groep 1 t/m 3), “middenbouw” (groep 4 t/m 6) en “bovenbouw” (groep 7 en 8).

ONDERWIJSTIJD

Wij zorgen ervoor dat er voldoende tijd is voor leerlingen om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Het behalen van de kerndoelen in 3 uur per week door NTC-leerlingen noodzaakt ons in ieder geval tot het optimaliseren en maximaliseren van de onderwijstijd en tot het stellen van leerstofprioriteiten.

De feitelijke onderwijstijd maximaliseren wij door het treffen van de volgende maatregelen:
• onze locaties voeren een actief beleid om onnodig verlies van deze schaarse onderwijstijd tegen te gaan: we zorgen ervoor dat de lessen op tijd beginnen, gaan ordeverstoringen tegen en doen er alles aan om lesuitval te voorkomen. De leertijd breiden we uit door het geven van huiswerk.
• wij houden de tijd voor niet-onderwijsinhoudelijke zaken – klassenmanagement, administratie, organisatie – tijdens de les zo beperkt mogelijk.
De netto onderwijstijd optimaliseren wij door onderwijs op maat en door leerlingen zelfstandig te laten werken. Leerlingen met extra onderwijsbehoeften krijgen zo extra leertijd.
De beperkte tijd die ons ter beschikking staat, noodzaakt ons ook tot het stellen van prioriteiten in de aan te bieden leerstof: welke leerstofinhoud moeten zeker wél en welke moeten in mindere mate aan bod komen in onze taallessen. Ook krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis, ter verwerking en herhaling van de aangeboden stof.

ONDERWIJS IN DE NEDERLANDSE CULTUUR

Omdat onze NTC locaties tot doel hebben om de aansluiting met Nederland en België en het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur onderdeel uit van ons onderwijsaanbod.
De lessen Nederlandse cultuur beogen het instandhouden en versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur, om een succesvolle terugkeer naar Nederland of België te bevorderen. De lessen Nederlandse cultuur worden gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen.