ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – DE TAALBRUG»

Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – DE TAALBRUG» και έδρα τον Δήμο Κηφισιάς με τη δυνατότητα ίδρυσης γραφείων σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια.
Για τις σχέσεις του Σωματείου με το εξωτερικό θα χρησιμοποιούνται και οι μεταφράσεις της επωνυμίας του σε άλλες γλώσσες.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του Σωματείου είναι η διατήρηση, προώθηση και διάδοση της Ολλανδικής γλώσσας και πολιτισμού σε (Ελληνο-)Ολλανδούς, (Ελληνο-)Φλαμανδούς, Έλληνες και γενικώς σε οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 3: ΜΕΣΑ
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επιδιώκει το Σωματείο ενδεικτικά:
α) Με την διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων.
β) Με την παροχή μαθημάτων ολλανδικής γλώσσας στα Μέλη και τις οικογένειές τους.
γ) Με συμμετοχή σε άλλες ανάλογες οργανώσεις, συνεργασία με μορφωτικά και άλλα ιδρύματα και λοιπούς οργανισμούς.
δ) Με την λειτουργεία βιβλιοθήκης
ε) Με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο προς επιτέλεση του επιδιωκόμενου σκοπού.

Οι ως άνω δραστηριότητες δύναται να πραγματοποιούνται στην έδρα του Σωματείου ή σε άλλο κατάλληλο για την περίπτωση χώρο ή χώρους, δικούς του ή τρίτων.

Για την καλύτερη οργάνωση των δραστηριοτήτων και την καλύτερη εν γένει λειτουργεία του, το Σωματείο μπορεί να προσλαμβάνει πρόσωπα με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ή/και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να προσλαμβάνει/απολύει τους υπαλλήλους, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο.

Το Σωματείο μπορεί επίσης να προβεί σε έκδοση περιοδικού Εντύπου, να αποκτήσει διαδικτυακό Τόπο και να συστήσει Ιστοσελίδα.

Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος, της νομοθεσίας που ισχύει, κάθε φορά για τα Σωματεία.

Άρθρο 4: ΜΕΛΗ

Μέλος του Σωματείου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ενήλικος που ενδιαφέρεται για την Ολλανδική γλώσσα και πολιτισμό και πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις .
Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του διοικητικού συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την εξηκοστή μέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του σωματείου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βουλήσεως.

Τα Μέλη διακρίνονται σε: α) Τακτικά, β) Επίτιμα.
α) Τακτικά Μέλη. Η εγγραφή ως τακτικού μέλους του Σωματείου γίνεται μετά την αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και απόφαση του τελευταίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο.
β) Επίτιμα Μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, προσωπικότητες που προσέφεραν αξιόλογες υπηρεσίες στην προσπάθεια επίτευξης των σκοπών του Σωματείου. Πρόταση για ανακήρυξη Επίτιμων Μελών μπορεί να εισάγει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέλος του Σωματείου.
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τα Τακτικά Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις τακτικές τους υποχρεώσεις.

Για κάθε κατηγορία μελών τηρείται Μητρώο Μελών σε ειδικό βιβλίο, αριθμημένο και νόμιμα θεωρημένο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, που περιέχει το όνομα του κάθε μέλους, διεύθυνση, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Μητρώο Μελών μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά.

Άρθρο 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα Μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο και να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα Μέλη του Σωματείου από τη στιγμή που θα εγγραφούν σε αυτό, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον προηγουμένως έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. Έχουν το δικαίωμα του λόγου, της κριτικής και του ελέγχου στις Γενικές Συνελεύσεις. Έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου και των πεπραγμένων της διοίκησης. Τα Μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.

Άρθρο 7: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Τα Μέλη του Σωματείου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτό μετά από έγγραφη γνωστοποίηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν έχουν δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών. Το Μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να καταβάλει όλες τις τυχόν καθυστερούμενές εισφορές μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του.

Άρθρο 8: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, δεν πειθαρχούν στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καθυστερούν συνδρομές, ελέγχονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, προειδοποιούνται εγγράφως από αυτό και αν δεν συμμορφωθούν διαγράφονται από το Σωματείο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να αναφέρει τους λόγους της διαγραφής. Πριν την διαγραφή το μέλος καλείται να δώσει εγγράφως τις απόψεις του εντός ευλόγου προθεσμίας.
Διαγραφόμενο μέλος για καθυστέρηση συνδρομής μπορεί να επανεγγραφεί μετά την εξόφληση των καθυστερημένων συνδρομών του.

ΠΟΙΝΕΣ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
Ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και της αντίθεσης προς τους σκοπούς του Σωματείου, το Δ.Σ. με πλήρη αιτιολογημένη απόφαση του και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του μπορεί να επιβάλλει τις παρακάτω ποινές στα μέλη:

(α) έγγραφη παρατήρηση,
(β) αυστηρή έγγραφη παρατήρηση,
(γ) απαγόρευση εισόδου στους χώρους του σωματείου και στους χώρους διεξαγωγής εκδηλώσεων,
(δ) προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το μητρώο μελών του Σωματείου.

Άρθρο 9: ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πόροι του Σωματείου είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια ή μηνιαία συνδρομή των Μελών αυτού, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπροσαρμόζεται με όμοιες αποφάσεις,
β) Τα από την περιουσία του Σωματείου εν γένει έσοδα.
γ) Οι τυχόν δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοτήματα ιδιωτών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
δ) Οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των Μελών.
ε) Οι εισπράξεις από την διενέργεια εκδηλώσεων, μαθημάτων, διαλέξεις κλπ, οργανωμένες από το Σύλλογο και από κάθε άλλο πόρο περιεχόμενο σ΄ αυτό.

Οικονομική διαχείριση
α) Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, κατ’ εξαίρεση για την πρώτη διαχειριστική περίοδο αρχίζει από την εγγραφή του στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.
β) Το Σωματείο τηρεί σε Τράπεζες έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πρέπει να κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Κληρονομιές που καταλείπονται στον Σύλλογο γίνονται δεκτές επ' ωφελεία απογραφής.
Άρθρο 10: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γενική Συνέλευση των Μελών του Σωματείου είναι το κυρίαρχο σώμα και επιλαμβάνεται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του Σωματείου, οι δε αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα Μέλη.
Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει έγκυρα μόνο πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κάθε άλλο θέμα που δεν γράφεται στην ημερήσια διάταξη τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει αν θα συζητηθεί ή όχι.
Η Γενική Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και δικαιούται να ανακαλεί αυτά οποτεδήποτε σύμφωνα με τον νόμο.

Κάθε χρόνο συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αναρτάται εντός της ίδιας προθεσμίας στον πίνακα ανακοινώσεων στην έδρα του Σωματείου, καθώς και στους χώρους δραστηριοτήτων και που αναγράφει τον τόπο και την ώρα της Γενικής Συνελεύσεως καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για να εισαχθεί προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση πρόταση ή εισήγηση Mέλους, πρέπει αυτή να γνωστοποιηθεί εγγράφως (συμπερ. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση διαβάζεται η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος που πέρασε και υποβάλλεται για έγκριση ο απολογισμός του έτους αυτού, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο προϋπολογισμός του έτους που αρχίζει. Επίσης θα γίνεται ενημέρωση των Μελών του Σωματείου για της εργασίες αυτού και θα συζητούνται επίκαιρα θέματα.
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις γίνονται όταν κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσουν με έγγραφο που θα αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το εν τρίτον (1/3) των ταμειακώς εντάξει μελών ή όταν ανακύψουν οικονομικές ή διοικητικές ανωμαλίες στην διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, οπότε συγκαλείται Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση της εξελεγκτικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές το Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να καλέσει τα Μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση μέσα σε 10 ημέρες διαφορετικά η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα Μέλη που το ζήτησαν ή την εξελεγκτική επιτροπή τηρουμένων των προθεσμιών ανακοινώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Άρθρο 11: ΑΠΑΡΤΙΑ
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/4 των ταμειακώς ενήμερων Μελών του Σωματείου, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 (τροποποίηση Καταστατικού ή διάλυση σωματείου) και 100 (μεταβολή σκοπού) του Α.Κ., όπου απαιτείται εκ του νόμου συγκεκριμένη πλειοψηφία . Αν δεν συγκεντρωθεί ο παραπάνω αριθμός μελών τότε καλούνται για δεύτερη φορά τα Μέλη σε Γενική Συνέλευση μέσα σε 8 ημέρες.Στην περίπτωση αυτή συνεδριάζει έγκυρα οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρευρισκόμενων Μελών.
Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και της καθαρογραφής των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης τα οποία υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Άρθρο 12: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν ένας) των ψηφισάντων Μελών εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 99 (τροποποίησης Καταστατικού ή διάλυση σωματείου) και 100 (μεταβολή σκοπού) Α.Κ.
Οι ψηφοφορίες που αναφέρονται σε εκλογές συλλογικών οργάνων (ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής) καθώς και θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση διεξάγονται μυστικά, διαφορετικά είναι άκυρες. Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση, οι εκλογές Μελών ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής μπορεί να γίνουν με ανάταση του χεριού.
Η εκλογή των ανωτέρω οργάνων του Σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και με ενιαίο ψηφοδέλτιο οπότε εκλέγονται κατά σειρά αυτοί που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους.
Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπηθεί στις ψηφοφορίες της Γενικής Συνέλευσης από άλλο μέλος δια απλής εξουσιοδότησης.
Οι ψηφοφορίες για άλλα θέματα γίνονται με ανάταση του χεριού, ουδέποτε όμως δια βοής.

Άρθρο 13: ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται κάθε τρία χρόνια, στην τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, υπό την επίβλεψη Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με ανάταση του χεριού. Εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων μελών (σχετική πλειοψηφία). Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τα αναγκαία υλικά για τις αρχαιρεσίες και εποπτεύει ώστε να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας προβαίνει στην διαλογή των ψήφων και την έκδοση του αποτελέσματος.

Άρθρο 14: ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ
Όσοι από τα μέλη επιθυμούν να εκλεγούν μέλη στο Δ.Σ. ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την ώρα 14:30 της προηγούμενης των εκλογών.

Άρθρο 15: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
Η ψηφοφορία γίνεται μόνο από τα ταμειακώς ενήμερα Μέλη, με την επίδειξη της ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου δημοσίου εγγράφου.

Άρθρο 16: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Σύλλογο διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από πέντε (5) τακτικά μέλη και σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μελών του σωματείου υπερβεί τα 150 μέλη από επτά (7) τακτικά Μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια. Οι δύο πρώτοι επιλαχόντες στις αρχαιρεσίες ορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την σειρά των ψήφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε φορά θα αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από την ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17.

Άρθρο 17: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ
Τα εκλεγμένα κατά τις αρχαιρεσίες τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεντρώνονται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πήρε τις περισσότερες ψήφους, με σκοπό να συγκροτήσουν σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, και εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,Γραμματέα και Ταμία.
Κατά την ίδια συνεδρίαση γίνεται η παράδοση και παραλαβή των καθηκόντων από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε μήνα και έκτακτα όποτε θεωρείται αναγκαίο με πρωτοβουλία του Προέδρου αυτού ή μετά από έγγραφη πρόσκληση τριών (3) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία θα αναφέρονται και τα θέματα που θα συζητηθούν και η οποία θα ανακοινώνεται είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.
Οι συνεδριάσεις δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται στην έδρα του Σωματείου, αρκεί να αναγράφεται στην πρόσκληση ο τόπος συνεδρίασης.
Για να υπάρξει απαρτία είναι απαραίτητη η παρουσία τριών (3) Μελών μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προεδρεύοντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζητά και λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς και τη δραστηριότητα του Σωματείου εκτός από τα θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας των Γενικών Συνελεύσεων. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρασταθεί κάποιο απλό Μέλος του Σωματείου, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος και έχει ληφθεί προηγουμένως σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Ο Γενικός Γραμματέας, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλήματός του, οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί τα πρακτικά τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στην επόμενη συνέλευση.
Για επείγοντα θέματα, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να λαμβάνει αποφάσεις και δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, fax, ή άλλου πρόσφορου μέσου αλληλογραφίας/επικοινωνίας.

Άρθρο 19: ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η ιδιότητα του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου χάνεται λόγω παραίτησης/αποχώρησης ή αποβολής.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, της απουσίας βεβαιωμένης μόνο από την σημείωσή της στο βιβλίο πρακτικών αυτού, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης, χάνει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (αποβολή).

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπολοίπων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κάτω των πέντε (5) ή των επτά (7) αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει άμεσα την Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Μέλους/νέων Μελών για το υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Σωματείο εκπροσωπείται ενώπιον κάθε αρχής ή ιδιώτη ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση κωλύματος, τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου (δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση).
Στις τραπεζικές συναλλαγές εκπροσωπείται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Άρθρο 21: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπογράφει μαζί με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα της αλληλογραφίας, τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων καθώς και τα αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών και επιβλέπει για την εφαρμογή των αποφάσεων και την καλή ταμειακή διαχείριση.
Σε έκτακτες περιπτώσεις ο Πρόεδρος ή όταν κωλύεται αυτός, ο Αντιπρόεδρος, αποκλειομένου κάθε τρίτου, μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες ενεργειών, για να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις. Στην συνέχεια πρέπει εντός (48) ωρών να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο για ενημέρωση του και για να καθορισθεί από κοινού συνέχεια ενεργειών και για να γίνει έγκριση των πεπραγμένων υπό του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου.

Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης του Προέδρου από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα υπόλοιπα Μέλη οφείλουν να εκλέξουν νέο Πρόεδρο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημ/νία παραίτησης/αποχώρησης (επανασυγκρότηση σε σώμα).

Άρθρο 22: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γραμματέας πέρα από τα παραπάνω (ανωτέρω υπό 21) καθήκοντα που έχει μαζί με τον Πρόεδρο, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε έγγραφο και ένταλμα του Συλλόγου, κρατάει την σφραγίδα, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων, τα μητρώα των μελών, την αλληλογραφία του Σωματείου κλπ. Τον Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληροί οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Ταμία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23: ΤΑΜΙΑΣ
Ο Ταμίας κρατάει τα οικονομικά του Σωματείου. Τηρεί το βιβλίο του ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών και τα λοιπά λογιστικά βιβλία, που ορίζει ο νόμος. Ενεργεί αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές και εμβάσματα κατόπιν γραπτής εντολής που του παρέχει ο Πρόεδρος του ΔΣ και εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίνεται στο Σύλλογο και δίνει αποδείξεις πληρωμής/εισπράξεως.
Όταν απουσιάζει ο Ταμίας, αναπληρώνεται από άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που προτείνει ο ίδιος και αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Ταμία δεν δύναται να αναπληρώνει ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας.Ο Ταμίας συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο τον απολογισμό και προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών του Σωματείου και υποβάλλει κάθε δίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο πίνακα των μελών που καθυστερούν στην συνδρομή τους.

Άρθρο 24: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος εκτός από τα καθήκοντά του σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει/κωλύεται. Σε περίπτωση παραίτησης/ αποχώρησης του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος τον αντικαθιστά μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου.

Άρθρο 25: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου μέλη που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για τρία (3) χρόνια ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος τη συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Σωματείου. Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων, ελέγχου και διαχείρισης. Υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση πάνω στο αποτέλεσμα του ελέγχου κάθε χρήσεως και έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Σωματείου με συμπεράσματα και προτάσεις. Κατά τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Σωματείου, δικαιούται να ελέγχει όλα τα βιβλία αυτού και να ζητά πληροφορίες από κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 26
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΝ
Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 27: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση Εσωτερικοί Κανονισμοί που ρυθμίζουν θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Σωματείου,

Άρθρο 28: ΔΙΑΛΥΣΗ
Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, η υλική περιουσία αυτού περιέρχεται σε άλλο σωματείο με παρεμφερή σκοπό και τυχόν χρήματα σε φιλανθρωπικό σκοπό που θα προσδιοριστεί από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση

Άρθρο 29: ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή, εντός πλαισίου δε αναγράφεται η επωνυμία του ήτοι: «Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ – DE TAALBRUG».

Άρθρο 30
Κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα, τον Εισαγωγικό νόμο αυτού και τυχόν ειδικούς νόμους περί Σωματείων.

Άρθρο 31 MΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το πρώτο Δικοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του Σωματείου στα ειδικά για το σκοπό αυτό δημόσια βιβλία.
Μέχρι την εκλογή του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, το (υπό σύσταση) Σωματείο θα διοικείται από μία προσωρινή διοίκηση πέντε (5) μελών για την λειτουργεία της οποίας εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 16 – 24 του παρόντος Καταστατικού.

Το παρόν Καταστατικό συγκείμενο εκ 31 άρθρων εψηφίσθη ομοφώνως κατ' άρθρον και εις το σύνολό του από τα ιδρυτικά μέλη.

Νέα Ερυθραία, 27 Αυγούστου 2014
ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ