STATUTEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING GENAAMD:

«DE TAALBRUG»

 Αrtikel 1: NAAM EN ZETEL

Er wordt een vereniging opgericht met de naam "De Taalbrug", die haar zetel heeft in de gemeente Kifisia, met de mogelijkheid om vestigingen op te richten op het gehele Griekse grondgebied.

In de betrekkingen van de Vereniging met het buitenland kan ook gebruik worden gemaakt van de vertalingen van haar naam in andere talen.

 Αrtikel 2: DOEL

Het doel van de Vereniging is het behoud, de bevordering en verspreiding van Nederlandse taal en cultuur onder (Griekse) Nederlanders (Griekse) Vlamingen, Grieken en van alle belangstellenden in het algemeen.

Αrtikel 3: MIDDELEN

De Vereniging tracht haar doel op onder meer de volgende wijzen te bereiken:

 1. a) door het houden van culturele evenementen;
 2. b) door het verstrekken van lessen in de Nederlandse taal aan haar leden en hun gezinsleden;
 3. c) door deel te nemen aan vergelijkbare organisaties en samen te werken met educatieve en andere instellingen en overige organisaties;
 4. d) door de openstelling van een bibliotheek;
 5. e) op elke andere wettige wijze die zich leent voor de verwezenlijking van het nagestreefde doel.

De evenementen en de lessen kunnen plaats vinden in de zetel van de Vereniging of in enige andere geschikte plaats of ruimte(n), behorend aan haar zelf of aan derden.

Ten behoeve van de organisatie van haar activiteiten en haar optimale functioneren in het algemeen, kan de Vereniging personen in dienst nemen op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, en/of gebruik maken van de diensten van zelfstandigen. Het bestuur is bevoegd om werknemers aan te werven of te ontslaan, alsook om overeenkomsten af te sluiten met personen die diensten verlenen aan de Vereniging.

De Vereniging kan ook een periodieke uitgave doen verschijnen en er een website op na houden.

De Vereniging is bestuurlijk en financieel onafhankelijk en is slechts onderworpen aan de bepalingen van haar statuten [en] de geldende wetgeving op het gebied van het verenigingsrecht.

Αrtikel 4: LEDEN

Iedere meerderjarige met belangstelling voor de Nederlandse taal en cultuur die aan de wettelijke vereisten voldoet, kan lid zijn van de Vereniging.

Voor de inschrijving als lid is een desbetreffend verzoek van de belangstellende aan het bestuurvereist, alsmede de goedkeuring van dit verzoek door het bestuur, die binnen zestig (60) dagen wordt verleend. Wanneer deze termijn onbenut verstrijkt, wordt de goedkeuring van het bestuur geacht van rechtswege te zijn gegeven en wordt de inschrijving als lid van de Vereniging geacht te hebben plaatsgevonden[ ]op de zestigste dag na indiening van het verzoek. De voorzitter van het bestuur geeft een desbetreffende verklaring van deze inschrijving af. Het bestuur kan een verzoek tot inschrijving als Verenigingslid van een belangstellende bij gemotiveerde beslissing weigeren. De belangstellende kan tegen deze beslissing of het uitblijven van een verklaring van inschrijving bij het Monomeles Protodikeio, volgens de reguliere procedure, erkenning van zijn recht op inschrijving vorderen en bijkomend veroordeling van de Vereniging tot afgifte van een intentieverklaring.

De leden worden onderscheiden in: a) gewone leden, b) ereleden.

 1. a) Gewone leden. De inschrijving als gewoon lid van de Vereniging vindt plaats op verzoek van de belangstellende aan het bestuur nadat dit hierover heeft beslist, zoals beschreven hierboven
 2. b) Ereleden. Personen die waardevolle dienst hebben bewezen aan de verwezenlijking van de doelen van de Vereniging kunnen tot erelid worden uitgeroepen bij door de Algemene Vergadering te bekrachtigen bestuursbesluit. Elk lid van de Vereniging kan aan het bestuur een voordracht doen voor verlening van het erelidmaatschap.

Enkel gewone leden die aan hun verplichtingen voldoen hebben het recht te kiezen en verkozen te worden voor het Bestuur.

Voor elke categorie leden wordt in een afzonderlijk boek een genummerde en op de wettige wijze geïnspecteerd register bijgehouden door de voorzitter van het bestuur, waarop naam, adres, datum van inschrijving en schrapping van elk lid worden vermeld, evenals andere door het bestuur aan te wijzen gegevens. Het register kan ook in geautomatiseerde vorm worden bijgehouden.

 Αrtikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

De leden van de Vereniging zijn gehouden hun financiële verplichtingen jegens de Vereniging na te komen en de statuten en de besluiten van de Algemene Vergadering en van het bestuur van de Vereniging in acht te nemen.

Αrtikel 6: RECHTEN VAN DE LEDEN

Leden van de Vereniging hebben vanaf de datum van hun inschrijving als lid het recht om te kiezen en verkozen te worden volgens de wettelijke voorwaarden, te weten dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en dat zij hun financiële verplichtingen jegens de Vereniging zijn nagekomen. Zij hebben ter Algemene Vergadering het recht te spreken, te oordelen en controle uit te oefenen. Zij hebben het recht regelmatig op de hoogte te worden gesteld van de voortgang van de aangelegenheden van de Vereniging en de activiteiten van het bestuur. Alle leden van de Vereniging zijn onderling gelijk wat betreft hun rechten en verplichtingen.

Αrtikel 7: UITTREDING VAN LEDEN

Leden kunnen uit de Vereniging treden na schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Zij hebben geen recht op het vermogen van de Vereniging, noch op terugbetaling van contributie. Het uittredende lid is verplicht eventueel tot de datum van uittreding verschuldigde contributie te voldoen.

Αrtikel 8: SCHRAPPING

Het bestuur gaat na welke leden zich gedragen op een wijze die onverenigbaar is met het doel van de Vereniging, de besluiten van de Algemene Vergadering of van het bestuur niet in acht nemen of hun contributie niet tijdig betalen; het geeft deze leden een schriftelijke waarschuwing, en indien deze leden zich hieraan niet conformeren besluit het bestuur hen te schrappen als lid van de Vereniging, welk besluit de redenen van de schrapping moet vermelden en moet worden goedgekeurd door de (gewone of buitengewone) Algemene Vergadering. Alvorens te besluiten tot schrapping, stelt het bestuur het lid in de gelegenheid om binnen een redelijke termijn schriftelijk zijn standpunt kenbaar te maken.

Een lid dat is geschrapt wegens niet-betaling van de contributie wordt opnieuw ingeschreven na betaling van de achterstallige contributie.

 STRAFFEN - DISCIPLINAIRE VERGRIJPEN

Αfhankelijk van de ernst van het gedrag en van de strijdigheid met het doel van de Vereniging, kan het bestuur bij geheel gemotiveerd besluit en met volstrekte meerderheid van de leden, de volgende straffen opleggen:

 1. Aan leden:

(a) een schriftelijke berisping,

(b) een ernstige schriftelijke berisping,

(c) verbod van toegang tot de ruimten van de Vereniging en de ruimten waarin verenigingsevenementen plaatsvinden,

(d) definitieve schrapping van de Ledenlijst van de Vereniging

 

Αrtikel 9: MIDDELEN - FINANCIËLE BEPALINGEN

De middelen van de Vereniging zijn:

 1. a) het inschrijvingsgeld en de jaarlijkse of maandelijkse contributie van de leden, die wordt vastgesteld door het bestuur en op dezelfde wijze kan worden aangepast;
 2. b) inkomsten uit het vermogen van de Vereniging in het algemeen;
 3. c) donaties, subsidies, nalatenschappen en legaten van particulieren, overeenkomstig de geldende wetgeving;
 4. d) bijzondere facultatieve bijdragen van de leden;
 5. e) inkomsten uit de door de Vereniging georganiseerde evenementen, lessen, lezingen enzovoort, en alle andere middelen.

Financiële bepalingen

 1. a) Het financiële jaar van de Vereniging vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bij uitozndering begint het eerste jaar vanaf de inschrijving van de Vereniging bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.
 2. b) De Vereniging houdt er bij een of meer banken bankrekeningen op na, waarop de penningmeester elk kasoverschot dat meer bedraagt dan vijfhonderd (500) Euro moet storten. Dit bedrag kan worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de Algemene Vergadering of van het bestuur.
 3. c) Aan de Vereniging nagelaten erfenissen worden aanvaard onder voorbehoud van boedelbeschrijving.

Αrtikel 10: ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de Vereniging en is bevoegd om te besluiten over alle aangelegenheden die op het doel van de Vereniging betrekking hebben; haar besluiten zijn bindend voor alle leden.

De Algemene Vergadering kan enkel beraadslagen en geldige besluiten nemen over op de agenda geplaatste onderwerpen Met betrekking tot niet op de agenda geplaatste onderwerpen die onder de aandacht van de Algemene Vergadering worden gebracht, besluit zij of deze wel of niet zullen worden besproken.

De Algemene Vergadering oefent toezicht uit op de bestuursorganen en kan elk hierdoor genomen besluit herroepen, in overeenstemming met de wet.

Ieder jaar wordt een gewone Algemene Vergadering bijeengeroepen door het bestuur in de eerste drie maanden van het jaar; de uitnodiging wordt op elektronische wijze (per e-mail) ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de Algemene Vergadering gedaan, en binnen dezelfde termijn aangeplakt op het mededelingenbord van het kantoor van de Vereniging en de plaatsen waar activiteiten worden gevoerd; zij bevat de plaats en tijd van de Algemene Vergadering en de onderwerpen van de agenda Een voorstel van een lid kan slechts worden besproken op de Algemene Vergadering indien het tenminsten tien dagen op voorhand schriftelijk (incl. email) aan het Bestuur werd meegedeeld.

Op de gewone Algemene Vergadering wordt het verslag van de werkzaamheden van het voorgaande jaar voorgelezen en worden het financieel verslag van dat jaar, het verslag van de Kascommissie en de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voorgelegd.

Op de gewone Algemene Vergadering worden de leden van de Vereniging geïnformeerd over de verenigingsactiviteiten en worden actuele onderwerpen besproken.

Een buitengewone Algemene Vergadering wordt gehouden wanneer het bestuur dit nodig oordeelt of een derde (1/3) van de leden die aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan hierom schriftelijk verzoeken met vermelding van de te bespreken onderwerpen, of wanneer zich financiële of bestuurlijke onregelmatigheden voordoen bij het beheer van het vermogen van de Vereniging, in welk geval de Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen op verzoek van de Kascommissie. In deze gevallen moet het bestuur de leden van de Vereniging binnen tien (10) dagen bijeenroepen voor een Algemene Vergadering, of anders wordt de Algemene Vergadering, met inachtneming van de hierboven voor de aankondigingen vermelde termijnen, bijeengeroepen door de leden die hierom verzochten of door de Kascommissie.

 Αrtikel 11: QUORUM

De Algemene Vergadering heeft een quorum wanneer een vierde (1/4) van de leden die aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, aanwezig zijn, behalve in de gevallen van artikel 99 (wijziging van de statuten of ontbinding) en artikel 100 (wijziging van het doel) van de Astikos Kodikas, waar het door de wet voorgeschreven quorum vereist is.. Wanneer niet genoeg leden aanwezig zijn, worden de leden ten tweede male uitgenodigd voor een Algemene Vergadering binnen acht (8) dagen . In dat geval verdadert de AV geldig met de aanwezige leden. De Algemene Vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, en de algemeen secretaris zorgt voor de opname en het uitschrijven van de notulen van de Algemene Vergadering, die hij ondertekent samen met de voorzitter.

 Αrtikel 12: MEERDERHEID

In alle gevallen die niet worden bestreken door artikel 99 (wijziging van de statuten of ontbinding) en artikel 100 (wijziging van het doel) van de Astikos Kodikas, besluit de Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid (1/2 plus één) van de stemmen. Stemmingen betreffende de verkiezing van de samengestelde organen (bestuur en Kascommissie) en in aangelegenheden die het vertrouwen in het gevoerde bestuur betreffen, zijn geheim op straffe van ongeldigheid. De Algemene Vergadering kan op voorstel van het bestuur besluiten, dat de verkiezing van de leden van het bestuur en van de Kascommissie plaatsvindt met opsteking van handen. De verkiezing van bovengenoemde organen van de Vereniging vindt plaats volgens het evenredigheidsstelsel, met éen enkel stembiljet, zodat de personen verkozen worden die in aflopende volgorde de meeste stemmen verkrijgen. . Inzake andere aangelegenheden vindt de stemming plaats bij handopsteking, echter nooit bij acclamatie. Leden kunnen zich in de AV laten vertegenwoordigen door een ander lid door middel van een eenvoudige volmacht.

 Αrtikel 13: STEMBUREAU

De verkiezing van het bestuur en van de Kascommissie vinden plaats om de drie jaar, tijdens de gewone Algemene Vergadering, onder het toezicht van een uit drie personen bestaand stembureau, dat dezelfde dag wordt verkozen door de Algemene Vergadering De leden van het stembureau worden gekozen bij handopsteking.

Verkozen worden de personen die in aflopende volgorde de meeste stemmen van de aanwezige leden hebben verkregen (relatieve meerderheid). Het stembureau ontvangt van het bestuur de voor de stemprocedure benodigde materialen en ziet erop toe dat deze plaatsvindt in overeenstemming met de wet en de statuten. Na de stemming zamelt het stembureau de stemmen in en maakt het de uitslag bekend.

Αrtikel 14: VERKIEZINGEN

 Leden die wensen te worden verkozen tot lid van het bestuur, [of van] de Kascommissie, dienen een verzoek in bij het stembureau uiterlijk om 14:30 uur op de dag voorafgaand aan de verkiezing.

Αrtikel 15: STEMPROCEDURE – VERSLAG OPNEMEN VAN DE STEMMEN

Aan de stemming kunnen slechts de leden deelnemen die hun contributie hebben voldaan en zich met vertoon van hun identiteitskaart, paspoort of ander wettig legitimatiemiddel hebben geïdentificeerd.

Αrtikel 16: BESTUUR

De Vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit vijf (5) gewone leden en uit zeven (7) leden wanneer het ledental van de Vereniging meer dan honderdenvijftig (150) leden bedraagt, die om de drie jaar worden verkozen door de Algemene Vergadering. De eerste twee niet verkozen kandidaten op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, worden gekozen als plaatsvervangende bestuursleden in de volgorde van het aantal [op hen uitgebrachte] stemmen.

Het nieuw verkozen bestuur zal steeds in functie treden op de dag zoals bepaald in artikel 17..

Αrtikel 17: VORMING ALS ORGAAN

De nieuwgekozen bestuursleden zullen bij elkaar komen binnen acht (8) dagen na daarvoor te zijn uitgenodigd door het lid op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, teneinde het nieuwe bestuur te vormen en een voorzitter, vice-voorzitter, algemeen secretaris en een penningmeester aan te wijzen.

Op dezelfde bijeenkomst vindt de overdracht door het aftredende bestuur plaats.

 Αrtikel 18: VERGADERINGEN

Het bestuur komt ten minste eenmaal per maand in gewone vergadering bijeen en in buitengewone vergadering wanneer dit nodig wordt geacht, op initiatief van de voorzitter of met vierentwintig (24) uur voor de vergadering gedane schriftelijke uitnodiging van drie (3) leden van het bestuur waarin de te bespreken onderwerpen worden vermeld. In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen.

Het is niet nodig dat de vergaderingen plaatsvinden op het geregistreerde adres van de Vereniging; het volstaat dat de plaats van de vergadering in de uitnodiging wordt vermeld.

Voor een quorum is de aanwezigheid vereist van drie (3) leden, waaronder de voorzitter of de vice-voorzitter. De besluiten van het bestuur worden genomen bij meerderheid. Wanneer de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend. Het bestuur beraadslaagt en besluit over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het doel en de activiteiten van de Vereniging, die niet tot de uitsluitende bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren. De vergaderingen van het bestuur kunnen worden bijgewoond door een gewoon lid van de Vereniging, wanneer daarvoor een zwaarwegende reden bestaat en het bestuur aldus heeft besloten.

De algemeen secretaris, of bij diens afwezigheid of verhindering, enig ander lid van het bestuur, maakt de notulen die op de volgende vergadering worden voorgelegd ter goedkeuring.

Het bestuur kan in dringende gevallen ook buiten de vergadering om besluiten nemen, door middel van e-mail, fax, of enige andere zich daarvoor lenende correspondentiemethode.

Αrtikel 19: VERLIES VAN DE HOEDANIGHEID VAN BESTUURSLID

De hoedanigheid van bestuurslid gaat verloren door vrijwillig aftreden of verlening van ontslag [door de Algemene Vergadering].

Een lid van het bestuur dat zonder geldige reden afwezig is van drie (3) opeenvolgende vergaderingen, welke afwezigheid enkel uit de aantekening daarvan in de notulen van deze vergaderingen kan blijken, verliest na besluit van de Algemene Vergadering, de hoedanigheid van bestuurslid (ontslag).

Wanneer het aantal overgebleven leden van het bestuur minder dan vijf (5) bedraagt, moeten zij onmiddellijk een Algemene Vergadering bijeenroepen voor de verkiezing van een nieuw lid/nieuwe leden voor de resterende zittingstermijn van het bestuur.

 Αrtikel 20: VERTEGENWOORDIGING VAN HET BESTUUR

Het bestuur en de Vereniging worden tegenover alle instanties, particulieren en publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen vertegenwoordigd door de voorzitter, of bij diens verhindering door de vice-voorzitter van de Vereniging (vertegenwoordiging in en buiten rechte).

In transacties met banken worden zij vertegenwoordigd door de penningmeester en de voorzitter van het bestuur.

Αrtikel 21: DE VOORZITTER VAN HET BESTUUR

De voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor. Hij ondertekent samen met de algemeen secretaris alle brieven en de verslagen van de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Vergadering en hij houdt toezicht op de toepassing van besluiten en het financiële beheer.

In bijzondere gevallen kan de voorzitter, of bij diens verhindering de vice-voorzitter, met uitsluiting van ieder ander, actie ondernemen om het hoofd te bieden aan een dringende situatie. Hij moet vervolgens binnen (48) uur een vergadering van het bestuur bijeenroepen om het bestuur te informeren, gezamenlijk de verdere handelswijze te bepalen en het optreden van de voorzitter of vice-voorzitter te laten goedkeuren.

Bij aftreden van de voorzitter moeten de overige bestuursleden binnen vijftien (15) dagen hierna [uit hun midden] een nieuwe voorzitter kiezen (nieuwe vorming als orgaan).

Αrtikel 22: SECRETARIS

Naast de bevoegdheden die de secretaris volgens het bovenstaande in samenwerking met de voorzitter uitoefent, ondertekent hij met de voorzitter alle stukken van de Vereniging, houdt hij het stempel van de Vereniging onder zich, en is hij verantwoordelijk voor de notulen van [de vergaderingen van] het bestuur en de Algemene Vergadering, de registers van de leden, de correspondentie van de Vereniging enzovoort. Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris kan deze worden vervangen door elk, bij bestuursbesluit aan te wijzen lid van het bestuur, behalve de voorzitter, de vice-voorzitter en de penningmeester.

 Αrtikel 23: PENNINGMEESTER

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de Vereniging. Hij houdt het kasboek bij, de afschriften van de inkomsten en de betalingen en de overige boekhouding, zoals wettelijk voorgeschreven. Hij neemt geld op, verricht betalingen, overboekingen en overschrijvingen met de schriftelijke opdracht van de voorzitter van het bestuur en int elk bedrag dat de Vereniging wordt betaald of toekomt, en verstrekt de bewijzen van ontvangst of betaling uit het desbetreffende boekje.

De penningmeester wordt bij diens afwezigheid vervangen door een, door hem voorgedragen en door het bestuur aan te wijzen, ander lid van het bestuur. De penningmeester kan niet vervangen worden door de voorzitter of de secretaris De penningmeester stelt elk jaar samen met de voorzitter het financieel verslag en de begroting op. Hij houdt de betalingen van de leden van de Vereniging bij en legt het bestuur om de twee maanden een overzicht voor van de leden die achterstand hebben met de betaling van hun contributie.

 Αrtikel 24: VICE-VOORZITTER

Naast zijn taken als lid van het bestuur vervangt de vice-voorzitter de voorzitter bij diens afwezigheid of verhindering. Bij aftreden of ontslag van de voorzitter wordt deze vervangen door de vice-voorzitter tot een nieuwe voorzitter is verkozen.

Αrtikel 25: KASCOMMISSIE

De Kascommissie bestaat uit drie (3) leden, die geen bestuurslid mogen zijn en tegelijkertijd met de verkiezing van de leden van het bestuur voor een periode van drie (3) jaar worden gekozen door de gewone Algemene Vergadering.

De Kascommissie wijst zijn eigen voorzitter aan, die haar vergaderingen bijeenroept en voorzit. De Kascommissie controleert het financieel beheer van de Vereniging. Zij houdt een boek bij dat de verslagen bevat van haar bijeenkomsten, de controle en het beheer. Zij legt aan de gewone Algemene Vergadering een verslag over van haar bevindingen betreffende de financiële controle van elk boekjaar en een verslag betreffende het financieel beheer van de Vereniging met conclusies en voorstellen. Zij heeft bij de controle van het financieel beheer van de Vereniging recht tot toegang tot alle boeken en mag van elk bestuurslid inlichtingen verlangen.

Αrtikel 26: INCOMPATIBILITEITEN

De functies van voorzitter, algemeen secretaris en penningmeester mogen niet in één persoon verenigd zijn.

Αrtikel 27: INTERNE REGLEMENTEN

Het bestuur kan reglementen vaststellen met betrekking tot het interne functioneren van de Vereniging, die de goedkeuring van de Algemene Vergadering behoeven.

 Αrtikel 28: ONTBINDING

Bij ontbinding van de Vereniging komt haar vermogen toe aan een andere verenigingmet een verwant doel en eventuele fondsen aan een liefdadig doel, bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen door de Algemene Vergadering.

Αrtikel 29: STEMPEL

Het stempel van de Vereniging is rond, en binnen een rand wordt haar naam vermeld, te weten:   „............................................................................................”. [INDIEN DE STEMPEL EEN AFBEELDING OMVAT MOET DEZE HIER WORDEN BESCHREVEN].

 Αrtikel 30

Alle onderwerpen waarin deze statuten niet voorzien, worden geregeld door de Astikos Kodikas (Burgerlijk Wetboek), de Invoeringswet daarvan en eventuele bijzondere wetgeving betreffende verenigingen.

Αrtikel 31 OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste bestuur zal binnen drie (3) maanden na inschrijving van de Vereniging in het speciaal daarvoor bijgehouden openbaar register worden verkozen.

Tot de verkiezing van het eerste bestuur zal de Vereniging (in oprichting) worden bestuurd door een tijdelijk bestuur van vijf (5) leden waarop de artikelen 16 – 24 van deze statuten van overeenkomstige toepassing zullen zijn.

 

Bovenstaande statuten, bestaande uit 31 artikelen, zijn per artikel en in zijn geheel in stemming gebracht en door de oprichtende leden unaniem aangenomen.

……………….

DE OPRICHTENDE LEDEN

Voor- en achternaam        Voornaam vader     Huisadres                 Handtekening